Aan het gebruik van de ‘website’ van Ad Medium zijn de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden verbonden. Door het gebruik van de website, wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en ze te aanvaarden.
Informatie 
De informatie beschikbaar op of via de website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de websites de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Ad Medium kan geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.
Indien u onjuistheden vaststelt in de informatie die op of via de websites ter beschikking wordt gesteld, kunt u de webmaster contacteren via info@admedium.be.

Ongeoorloofd gebruik

Het gebruik van de websites is beperkt tot persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Als gebruiker verbindt u er zich toe:
- zowel onze intellectuele eigendomsrechten als deze van derden te respecteren;
- alle rechten van de mens te respecteren, inzonderheid deze van de privacy;
- in voorkomend geval, zich te onthouden van het doorsturen, posten of uploaden van informatie: (1) met onwettige, schadelijke, beledigende inhoud of strijdig met de openbare orde en de goede zeden, (2) die racistisch, xenofoob, revisionistisch of discriminerend is in de meest ruime zin, (3) die schade kan berokkenen aan deze website, haar medewerkers, vrijwilligers, bezoekers of partners;
- geen informatie, gebruikersnamen, paswoorden, e-mailadressen of andere persoonsgegevens van gebruikers te verzamelen en/of te gebruiken voor eender welk doel;
- geen ongeoorloofde reclame of publiciteit te maken, met inbegrip van boodschappen via spam, kettingbrieven en ongewenste e-mails.

Onderbrekingen
Ad Medium tracht onderbrekingen in het raadplegen van de website zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan Ad Medium niet garanderen dat de website volledig vrij van enige onderbreking, van welke aard dan ook, zal zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

Hyperlinks 

De websites kan hyperlinks naar andere websites bevatten waarover Ad Medium geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent dan wel zeggenschap heeft. Ad Medium biedt dan ook geen enkele garantie omtrent de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites.

Het opnemen van hyperlinks naar andere websites houdt geen enkel verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring in vanwege Ad Medium met of van deze websites of van hun inhoud.
Indien u op uw eigen website hyperlinks wilt creëren naar de websites, vragen wij u eerst contact op te nemen met de webmaster.

Aansprakelijkheid
Ad Medium kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit enig rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de websites of van de op of via de websites verkregen informatie. Ad Medium is voorts niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit eventuele onderbrekingen van de websites, voor schade veroorzaakt door technische fouten, zelfs indien de fout onder Belgisch recht als “zware fout” gekwalificeerd zou worden, of door virussen of soortgelijke verstorende elementen, of, uit de consultatie of het gebruik van de websites (bv. via hyperlinks) waarnaar verwezen wordt op of via de websites of de informatie die in laatstgenoemden vervat is.

Evenmin is Ad Medium aansprakelijk voor de elektronische communicatie via de websites, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicaties.

Elk gebruik dat u maakt van deze informatie is derhalve volledig op eigen risico. U bent aldus aansprakelijk voor elke keuze of beslissing die u maakt op basis van informatie die u op of via de websites hebt verkregen.

U dient alle redelijke voorzorgen te nemen om te vermijden dat uw uitrusting of gegevens wordt aangetast door virussen, bugs, Trojaanse paarden enz.. Ad Medium verstrekt geen garantie omtrent de compatibiliteit met uw uitrusting van de bestanden die deel uitmaken van of voorkomen op de websites of omtrent de toegankelijkheid van deze elementen.
Intellectuele eigendomsrechten 
De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.

Algemene verkoopsvoorwaarden

Contracterende partij: BVBA Ad Medium, H. Bosmanslaan 1, 3012 Wilsele, ondernemersnummer: 0849.263.605, T 0471 44 58 66, info@admedium.be

Mbt de algemene verkoopsvoorwaarden verwijzen we naar de bemiddelingsovereenkomst die wordt afgesloten tussen de klant en Ad Medium bij afname van diensten Ad Medium.

Alle vermelde prijzen op de websites zijn louter indicatief. De prijs is slechts definitief wanneer de voorwaarden voor de dienstverlening en de prijs door beide partijen in een verkoopsovereenkomst worden aanvaard.

Mbt familiale bemiddeling is geen BTW verschuldigd op basis van artikel 44, 2, 5 W.BTW.

Eigen aan bemiddeling is dat de klant verantwoordelijk is en blijft voor de inhoud en gevolgen van het resultaat (regelingsovereenkomst, EOT, …).

BVBA Ad Medium is gebonden aan de ‘gedragscode van de erkende bemiddelaar’ . Betalingen geschieden via het rekeningnummer van BVBA Ad Medium.

De klant heeft een bedenktermijn van veertien werkdagen die ingaat bij de ondertekening van de
overeenkomst. Eventueel betaalde bedragen worden op eenvoudig verzoek via info@admedium.be (met vermelding van het dossiernummer) zonder kosten terugbetaald. Deze bedenktermijn is niet van
toepassing indien reeds een EOT-dossier werd opgemaakt door Ad Medium én deze overhandigd werd via post of email aan de klant. Deze bedenktermijn is ook niet van toepassing indien de klant uitdrukkelijk opdracht heeft gegeven tot de opmaak van het EOT-dossier.
Mbt de privacy van de door de klant beschikbaar gestelde gegevens, verwijzen we naar het privacybeleid op onze website.

Vragen
Voor vragen mbt de verkoopovereenkomst, klachten mbt de dienstverlening en andere informatie kan u terecht bij BVBA Ad Medium, H. Bosmanslaan 1, 3012 Wilsele, Ondernemersnummer: 0849.263.605, T 0471 44 58 66, info@admedium.be

Geschillen
Igv een geschil is enkel de rechtbank van Leuven bevoegd.